نمایشگاه اگروفود تهران 1400

شرکت شکرافشان با برند سیسام در بیستمین دوره ی نمایشگاه اگروفود تهران در سال 1400 حضور پررنگ و موثری داشت.