سس سیر و فلفل تای

مناسب برای پیتزا، غذاهای دریایی، استیک، مرغ